Η Δράση με διαχειριστή την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στοχεύει στην χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής Επενδυτικών Δανείων και Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ευνοϊκούς όρους.

Συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίουτριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.003.300.000 ευρώ).

Στο κεφάλαιο κάθε δανείου το 40% παρέχεται άτοκα από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Επιχειρηματικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικού σκοπού)

Ύψος δανείου: 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ
Η εκταμίευση πραγματοποιείται εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.10.2023, όποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες προηγείται.

Διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες,

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

Τράπεζα Πειραιώς,Alpha Bank,Eurobank,Εθνική Τράπεζα,Τράπεζα Αττικής,

Παγκρήτια Τράπεζα,Συνεταιριστική. Τράπεζα Χανίων,Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου,

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας,Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας