ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – “Εξοικονομώ – Επιχειρώ”

Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.
Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, πχ κτιριακού κελύφους, συστημάτων φωτισμού, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού χώρων, εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.
Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000€ ενώ για τον Τουρισμό ύψους επένδυσης από 50.000€ έως 500.000€ ενώ η δυναμικότητα θα πρέπει να είναι μέχρι 100 κλίνες.
Όροι συμμετοχής
– να έχει συσταθεί η επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ έως 31.12.2020
– να έχει κλείσει πριν την αίτηση δύο τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
– να έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης


 

Ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους 30-45 ετών – ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) – 100% επιδότηση

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01.01.2022 πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών, στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις.

Ωφελούμενοι

1. Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης ηλικίας 30 έως 45 ετών

2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 30-45 ετών 3. να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και στην συνέχεια

3. Να έχουν προβεί προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ (μετά την 01.01.2022 και υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

4. Οι ωφελούμενοι να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, αποκλειστικά στις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας

5. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Περίοδος Υποβολής – 31.10.2022 – 02.12.2022


 

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Β κύκλος

Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το Β’ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».
Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην υποαπασχόληση 1.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

• 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
• 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης
• 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 18-29 ετών που θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».


 

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Aφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:
1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
2. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
3. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
4. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
5. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
6.  Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000€ έως και  30.000€.

Επιδότηση 50 – 60 %

Επιλέξιμες δαπάνες 
Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη Δράση  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορούν σε:
i. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
ii. Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.
iii. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.


 

Νέο LEADER: Έως 300.000 ευρώ για καταλύματα, 400.000 ευρώ για βιοτεχνίες – ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Στις 300.000 ευρώ καθορίζεται ο μέγιστος προϋπολογισμός για τις ιδιωτικές επενδύσεις του νέου προγράμματος LEADER 2023-27, στις οποίες περιλαμβάνεται και η ίδρυση-εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων.

Μόνη εξαίρεση οι επενδύσεις σε μεταποιητικές μονάδες (βιοτεχνίες) τροφίμων (μεταποίηση γεωργικών τοπικών προϊόντων για παραγωγή γεωργικού προϊόντος) για τις οποίες ο μέγιστος προϋπολογισμός καθορίζεται στις 400.000 ευρώ.

Στις 400.000 ευρώ ορίζεται ο μέγιστος προϋπολογισμός και για τα έργα δημοσίου συμφέροντος, ενώ για τις άυλες πράξεις ο πήχης τοποθετείται στις 20.000 ευρώ και αυξάνεται στις 40.000 ευρώ όταν πρόκειται για συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων ή μεταξύ δημόσιων και ιδιωτών φορέων.

Στο νέο LEADER προβλέπονται 7 κατηγορίες ιδιωτικών επενδύσεων:
• Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως 65% και έως 80% για τις εξής επενδύσεις
• Αυτές που αφορούν στην εξυπηρέτηση των στόχων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας και της καλής διαβίωσης των ζώων.
• Από νέους γεωργούς, έως 40 ετών.
• Στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
• Ίδρυση – εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης, διαμονής τουριστών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λοιπές υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου. Η ίδρυση καταλυμάτων επιδοτείται μόνο στις ορεινές περιοχές και σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων. Προτεραιότητα έχουν οι επενδύσεις από ανέργους, γυναίκες και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις καθώς και σε ορεινές περιοχές.
• Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
• Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων δασικών προϊόντων.
• Ίδρυση – εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μονάδων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, βιοτεχνιών και χειροτεχνίας.
• Ίδρυση – εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως παιδικοί σταθμοί και γηροκομεία. Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν σε κάθε περιοχή θα προκύψουν μέσα από την SWOT ανάλυση. Προτεραιότητα έχουν οι επενδύσεις από ανέργους, γυναίκες και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις καθώς και σε ορεινές περιοχές.
• Επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση νερού καθώς και αυτές που αφορούν στη βιο-οικονομία και την κυκλική οικονομία. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται έως 65%.Απαραίτητη προϋπόθεση η επίτευξη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με άλλου είδους εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση επιχειρήσεων.
Σε όλες τις κατηγορίες, όπου δεν αναφέρεται, το ύψος της επιδότησης ανέρχεται έως το 50% σε περίπτωση χρήσης του Κανονισμού 1407/2013 ή προσδιορίζεται ανάλογα με την περιφέρεια με βάση τον περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων 2022-27.